SWEDISH FIRE & RESCUE DEPARTMENT
This items is NOT FOR TRADE OR SALE

 

From 1920 they start to wear City weapon in capbadge, later from 60´s even on the uniform.
So is it with your patch from Borås, which are from 60´s - 80´s,
later we get a smaller patch on the uniform and today we have a patch with the 8 wing stars which begin to come after 1985,
first in Uppsala.
 

Från ca 1920 bar man oftast stadsvapnet i mössmärket, senare från 60
talet även på uniformen. Så är det med ditt märke från Borås, som är 60-
80 talet, senare fick vi ett mindre märke på uniformen och idag har vi
ett märke med den 8 uddiga stjärnan som började komma efter 1985, först
i Uppsala.

 
 Capbadge nr:1 "Fireman" 
Comming from Linköping firedepartment.
(Compare with your patch from Linköping)
which even haves the lion as a symbol.
When it haveblue background i would think it´s from ca 1960.
 

Märke nr:1 "Brandman" 
Kommer från Linköping brandkår.
(Jämför med uniformsmärke från Linköping)
som även det har ett lejon som symbol.
När det blå bakgrund skulle jag gissa på ca 1960.

Capbadge nr:2 "Fireman"
Cames from Uddevalla firedepartment
 

Märke nr:2 "Brandman"
Kommer från Uddevalla brandkår

   
Capbadge nr:3 "Fireman"
Cames from Karlskrona Firedepartment
 

Märke nr:3 "Brandman"
Kommer från Karlskrona brandkår

Capbadge nr:4 "Fireman"
And belongs to some of all miner firedepartments
even this is a uniformbutton that they have put on the cap.
 

Märke nr:4 "Brandman"
Och tillhör troligen någon av alla mindre brandkårer
även detta är en uniformsknapp som man satt i mössan.

Capbadge nr:5 "Fireman"
Where it comes from i hav no idea. Look after them cityweapon which are in atlas etc.
The badge can be some older than 6o´s, when they begin to take
uniformbuttons and put them in caps and they were always shiney.
 

Märke nr:5 "Brandman"
Var det kommer ifrån vet jag inte men titta
efter de stadsvapen som finns i kartböcker osv.
Märket kan vara något äldre än 60-tal,
då man från början tog uniformsknappar och satte i mössan,
och dessa var alltid blanka.

Capbadge nr:6
From the end of the 60´s stops the city badge in caps,
and the most of firedepartments beginns to weare this badge.
The badge belongs earlier than 60´s miner fire departments on country or on miner city´s which not have any city weapon, but they was members in Swedish Fire Departments Association and they get to weare the associations symbol.
SFD association stopped 1963
 

Märke nr:6
Från slutet av 60 talet upphörde stads märket i mössan,
och de flesta brandkårer började använda detta märke.
Märket tillhörde tidigare före 1960 mindre brandkårer på landet eller på mindre orter som inte hade något stadsvapen men dom var medlemmar i
Svenska Brandkårernas riksförbund och fick därför bära deras symbol.
S B riksförbund upphörde 1963

Capbadge nr:0
Cames from Kiruna worn of a Captain from firemaster and up to Fire Chief.
To see what grade this officer haves, you may look on the shouldergrades to see how many lines and stars it haves.

Märke nr:0
Kommer från Kiruna.
Bars av en befälsperson från brandmästare
och upp till Brandchef.
För att säga vilket grad han hade
fick man titta på axelklaffarna
hur många streck och stjärnor som fanns.

A BIG THANKS to Per Rosén
for all help to get all the history of this capbadges.

Ett STORT TACK till Per Rosén
för all hjälp med att få fram uppgifter om dessa märken

BACK

Click Here To Sign Our Guestbook.

© All content of Conny´s Patch Collection is property of CoroWebb / Conny Rönndahl
and can not be reproduced, copy or duplicate without write permission of author.
Copyright © Conny Rönndahl / CoroWebb 2008-2018